No Ban, No Wall rally & march, Washington, DC, 1/29/2017 - Tam Davis